Back to Job Search

Director - Mind Cymru

  • Location: Wales
  • Salary: £75,000
  • Job Type:Permanent

Posted 11 days ago

  • Contact: Charities & Social Enterprise Team
  • Expiry Date: 30 April 2021
  • Job Ref: 10434

Mind

Cyfarwyddwr, Mind Cymru

£75,000

Caerdydd

 

Ni yw Mind, yr elusen iechyd meddwl. Ni fyddwn yn rhoi'r gorau iddi nes bod pawb sydd yn dioddef o broblem iechyd meddwl yn cael cymorth a pharch. Rydyn ni wedi bod yn newid cymdeithas ers 75 mlynedd. Rydyn ni wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o wthio iechyd meddwl i fyny’r agenda, ac rydyn ni gyda’r gorau am godi ein llais yn bwerus ac yn llwyddiannus ochr yn ochr â’n hymgyrchwyr.

Rydyn ni’n uchel iawn ein parch yng Nghymru am ein gwaith dylanwadu a’n gwaith gyda’r cyhoedd. Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth ar raglenni sydd â phwysigrwydd cenedlaethol fel Amser i Newid Cymru a Monitro Gweithredol. Ar lefel leol, mae rhwydwaith o wasanaethau Mind lleol yn sicrhau bod ein gwaith wedi’i wreiddio mewn cymunedau lleol.

Yn Mind, rydyn ni wedi gosod uchelgeisiau newydd ar gyfer y tair blynedd nesaf: ysgogi diddordeb y cyhoedd mewn iechyd meddwl, sicrhau newid hirdymor, adeiladu ar ein henw da yn lleol ac yn genedlaethol fel ffynhonnell o arbenigedd ar gyfer llawer o bartneriaid, a sicrhau nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.

Rydyn ni nawr yn chwilio am Gyfarwyddwr newydd ar gyfer Mind Cymru. Yn y rôl hon, fel rhan o uwch dîm rheoli Mind, byddwch yn arwain ein gwaith yng Nghymru i gyflawni ein strategaeth newydd a sicrhau bod pobl sydd â phroblem iechyd meddwl yn cael y gefnogaeth a’r parch maen nhw’n eu haeddu.

Bydd angen i’n Cyfarwyddwr newydd feddu ar brofiad o reoli ar lefel uwch yn y sector gwirfoddol, cyhoeddus neu breifat yng Nghymru. Rydyn ni’n chwilio am arweinydd strategol sydd â phrofiad cryf o reoli rhaglenni a phrosiectau. Bydd gan y Cyfarwyddwr newydd lefel sylweddol o gyfrifoldeb ac ymreolaeth mewn rôl arwain uwch yn Mind.

Mae cyfle enfawr i sicrhau newid hirdymor i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. Os yw ein cenhadaeth yn eich cyffroi ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y rôl hon, ewch i’n meicrowefan i gael rhagor o fanylion:

https://search.green-park.co.uk/mind-dir-cymru

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 30 Ebrill 2021, 08:00

 

Mind

Director, Mind Cymru

£75,000

Cardiff

 

We’re Mind, the mental health charity. We won’t give up until everyone experiencing a mental health problem gets support and respect. For 75 years we’ve been changing society. We’ve been instrumental in pushing mental health up the agenda, and we’re unstoppable when it comes too speaking out powerfully and successfully alongside our campaigners.

In Wales, we are highly respected for our influencing and public facing work. We work in partnership on nationally significant programmes such as Time to Change Wales, and Active Monitoring. At a local level, a network of local Minds ensure our work is rooted in local communities.

At Mind, we have set ourselves new ambitions for the next three years: to mobilise public interest in mental health, to deliver long lasting change, to build on our strong reputation locally and nationally as a source of expertise for many partners, and to ensure that no one is left behind.

We are now seeking a new Director for Mind Cymru. In this role, as part of Mind’s senior management team, you will be leading our work in Wales to deliver on our new strategy and ensure that people with a mental health problem get the support and respect they deserve.

Our new Director will need to have senior level management experience gained in either the public, private or voluntary sector in Wales. We are looking for a strategic leader with strong experience of programme and project management. The new Director will have a significant level of responsibility and autonomy in a senior leadership role within Mind.

There’s a huge opportunity to a secure long lasting change for people with mental health problems. If you are excited by our mission and would like to find out more about this role, please visit our microsite for further details:

https://search.green-park.co.uk/mind-dir/

Closing Date: Friday 30 April 2021, 08:00